Artikel 1. Definities

1.1. Dienst: het beschikbaar stellen en houden van het online zorgplatform door Quli B.V.


1.2. Eindgebruiker: de individuele gebruiker die gebruik maakt van de Dienst op uitnodiging van Gebruiker en/of Organisatie, bijvoorbeeld de patiënt, cliënt of klant van Gebruiker en/of Organisatie.

1.3. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

1.4. Organisatie: de profit- of non-profitorganisatie die een overeenkomst heeft met Quli B.V. inzake het gebruik van de Dienst.

1.5. Gebruiker: de aan de Organisatie toe te rekenen persoon die gebruik maakt van de Dienst, bijvoorbeeld coaches, andere organisaties, counselors of (fysio)therapeuten.

1.6. Quli: de Quli B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63690160, die de Dienst aan Organisatie en Gebruiker aanbiedt, en iedere rechtsopvolger van Quli B.V.

1.7. Zorgapplicatie: een (zorg)applicatie (app) die binnen de Dienst wordt aangeboden door een derde op basis van een overeenkomst tussen Quli B.V. en die derde.

Artikel 2. Regels voor gebruik van de Dienst

2.1. Om de beleving voor alle Gebruikers en Eindgebruikers zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Quli een aantal regels opgesteld. Als Gebruiker of Eindgebruiker zich daar niet aan houdt, is Quli zonder enige schadevergoeding en/of compensatie verschuldigd te zijn, gerechtigd om het account van Gebruiker of Eindgebruiker te blokkeren en/of te verwijderen. In de navolgende leden van dit artikel zijn die regels uitgewerkt. Quli B.V. behoudt zich het recht voor aangifte te doen als het overtreden van onderstaande regels ook strafbare feiten oplevert.

2.2. Het is Gebruiker en Eindgebruiker niet toegestaan Quli en haar infrastructuur zodanig te gebruiken dat het schade aanricht aan derden en/of tot gevolg heeft dat de Dienst, niet of slechts gedeeltelijk bereikbaar is.

2.3. Het is Gebruiker en Eindgebruiker niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de Dienst door middel van accountgegevens van derden of door middel van valse sleutels en/of omzeiling van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.

2.4. Het is Gebruiker niet toegestaan in de Dienst virussen te verspreiden en/of andere programmatuur met ongewenste uitwerkingen zoals trojans, wormen en/of backdoors.

2.5. Het is niet toegestaan de Dienst te gebruiken om ongevraagde berichten te versturen (spamming).

2.6. Gebruiker en Eindgebruiker dragen als een goed huisvader zorg voor de door Quli B.V. verstrekte inloggegevens voor gebruik van de Dienst. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Indien Gebruiker of Eindgebruiker het vermoeden heeft dat die inloggegevens bij derden terecht zijn gekomen, dienen Gebruiker en Eindgebruiker dit onverwijld aan Quli B.V. mede te delen.

2.7. Verder is het niet toegestaan in strijd te handelen met enige wet- of regelgeving.

2.8. Voor Gebruiker geldt dat hij bij gebruik van de Dienst alle professionele (tucht-)regels die op Gebruiker van toepassing zijn, in acht zal nemen.

2.9. Voor Zorgapplicaties kunnen aanvullende (gebruiks)voorwaarden gelden. Deze (gebruiks)voorwaarden worden aan Gebruiker en Eindgebruiker tijdig kenbaar gemaakt, althans, voordat Gebruiker of Eindgebruiker van de functionaliteit van de Zorgapplicatie gebruik kan maken.

2.10. Quli B.V. is gerechtigd op elk moment de dienstverlening te staken zonder dat zij gehouden is Gebruiker te compenseren en/of schadeloos te stellen.

2.11 Indien en voor zover de Dienst Eindgebruiker de mogelijkheid geeft om zijn of haar (persoons)gegevens de te delen, geldt dat Eindgebruiker verplicht is zichzelf er van te vergewissen dat hij of zij de (persoons)gegevens daadwerkelijk met de beoogde persoon deelt.

2.12 Indien en voor zover de Dienst de Gebruiker de mogelijkheid geeft om de (persoons)gegevens van een Eindgebruiker te delen met derden of andere Eindgebruikers, is Gebruiker voordat hij of zij gebruik maakt van die functie, verplicht te controleren in hoeverre het delen van de (persoons)gegevens strookt met eventuele wettelijke verplichtingen en rechten en/of aanwezige volmachten, in het bijzonder met de verplichtingen en rechten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet op de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

2.13 Indien Eindgebruiker zelf gegevens en/of documenten kan achterlaten binnen de Dienst, draagt Eindgebruiker er zorg voor dat zij irrelevante gegevens doorhaalt of zwart maakt, zoals bijvoorbeeld het BSN-nummer en pasfoto's, indien en voor zover zulke gegevens op de documenten zichtbaar en/of leesbaar zijn.

Artikel 3. Vrijwaringen

3.1. Gebruiker respectievelijk Eindgebruiker vrijwaren Quli B.V. voor alle schadelijke gevolgen voor het niet naleven van hetgeen in artikel 2.2 tot en met 2.8 en artikel 2.11 tot en met 2.13 is bepaald.

3.2. Gebruiker en Eindgebruiker stemmen ermee in en erkennen dat Quli B.V. slechts een faciliterende rol heeft.

3.3. Gebruiker en Eindgebruiker vrijwaren Quli B.V. voor alle aanspraken van derden voor materiaal dat Gebruiker en/of Eindgebruiker heeft geplaatst. Deze vrijwaring geldt tevens voor eventuele aanspraken van derden inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Gebruiker garandeert voorts dat de geplaatste informatie niet in strijd is met (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

3.4. Gebruiker vrijwaart Quli B.V. voor alle aanspraken van Eindgebruiker inzake eventuele toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de (geneeskundige behandel)overeenkomst tussen enerzijds Gebruiker en/of Organisatie en anderzijds Eindgebruiker. Gebruiker, Eindgebruiker en Organisatie erkennen derhalve dat Quli geen partij is bij die (geneeskundige behandel)overeenkomst.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechte

4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Quli berusten bij Quli B.V. of haar licentiegevers.

4.2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan Quli B.V. of respectievelijke eigenaren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid Quli

5.1. Quli B.V. is voor een toerekenbare tekortkoming, uit welken hoofde dan ook (bijvoorbeeld onrechtmatige daad), behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Quli B.V., niet aansprakelijk.

5.2. Quli B.V. geeft geen enkele garantie op de bruikbaarheid, betrouwbaarheid of bereikbaarheid van het platform of de Zorgapplicaties. Het aanbieden van Zorgapplicaties en het gebruik van de functionaliteit en/of aangeboden Zorgapplicaties geschiedt geheel op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Quli B.V. en van de met haar verbonden (rechts)personen is uitgesloten, zulks met uitzondering van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Quli B.V.

Artikel 6. Persoonsgegevens

6.1    Met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens van Gebruiker geldt dat deze verwerkt worden conform de overeenkomst tussen Organisatie en Quli B.V., alsmede conform de transparantieverklaring zoals deze op de website van Quli te vinden is.

6.2    Quli B.V. gebruikt geanonimiseerde data van Eindgebruikers om inzicht te krijgen in het gebruik van de Dienst teneinde uitspraken te kunnen doen over gebruik, bruikbaarheid en/of de noodzaak tot nieuwe functionaliteit. Indien Eindgebruiker hiervoor geen toestemming wenst te geven, is dit door Eindgebruiker uit te zetten binnen de Dienst.

6.3    Quli B.V. verzamelt gegevens over het gebruik door Gebruikers welke gedeeld kunnen worden met de Organisatie waar Gebruiker aan verbonden is. Die gegevens kunnen in sommige gevallen teruggevoerd worden op individuele Gebruikers. De Organisatie gebruikt deze gegevens voor trainingsdoeleinden, verbeteren van (werk)processen en evaluatie van de inzet van e-health. Gebruiker geeft bij dezen toestemming om de hiervoor bedoelde gegevens, conform het hiervoor geschetste doel te mogen gebruiken en delen met de Organisatie waar Gebruiker aan verbonden is.

6.4    Quli B.V. logt de activiteiten van Gebruiker en Eindgebruiker met het doel om achteraf aan te kunnen tonen welke Eindgebruiker of Gebruiker op welk moment gebruik heeft gemaakt van bepaalde functionaliteit in het kader van datalekken en/of computercriminaliteit. Deze logging is niet uit te zetten. Indien en voor zover Gebruiker of Eindgebruiker niet wenst dat zijn gebruik gelogd wordt, conform het hiervoor geschetste doel, dient Gebruiker of Eindgebruiker geen gebruik (meer) te maken van de Dienst.

Artikel 7. Overdracht rechten en verplichtingen

7.1. Het is Quli B.V. toegestaan haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van Quli B.V. Gebruiker en Eindgebruiker geven daarvoor reeds nu voor alsdan toestemming. Een mogelijke overdracht laat de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen niet onverlet.

7.2. Het is Gebruiker zonder toestemming van Quli B.V. niet toegestaan verkregen rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen dienen zoveel mogelijk tussen Gebruiker en Quli B.V. te worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan is de rechter in het arrondissement waar Quli B.V. is gevestigd, bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de vordering door de aard van de vordering behoort tot de competentie van Rechtbank Locatie Kanton. In dat laatste geval is de meest gerede partij bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde kantonrechter.

8.3. Quli B.V. is gerechtigd van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen. Nieuwe versies van deze algemene voorwaarden worden tijdig bekend gemaakt aan Eindgebruiker en Gebruiker.