Beste Quli-gebruiker,

Wat?

Quli is een digitaal platform, geleverd door Quli B.V., waarop zorgaanbieders en marktpartijen applicaties kunnen aanbieden om zorgconsumenten in staat te stellen:

  • betere zorg te verkrijgen
  • beter te communiceren met de zorgaanbieder en elkaar
  • de eigen zorg te coördineren

In de zorg (care en cure) is de omgang met medische informatie en privacy een gevoelig en weerbarstig onderwerp. Aan de ene kant hebben zorgconsumenten het recht om te bepalen wie welke informatie die op hem/haar betrekking heeft, mag gebruiken en voor welke doeleinden. Deze gegevens worden 'persoonsgegevens' genoemd. Aan de andere hebben zorgaanbieders op grond van wet- en regelgeving diverse verplichtingen ten aanzien van omgang met deze gegevens, zoals voor het uitwisselen, opslaan en bewaren ervan.

Zorgverleners hebben daarnaast nog persoonlijk een geheimhoudingsplicht. Hoe de verschillende rechten en plichten zich tot elkaar verhouden is niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden. Wij gaan ervan uit, dat één van de basisprincipes is, de gebruiker zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over wie welke gegevens gebruikt en waarvoor en bij wie de gebruiker terecht kan voor vragen.

Deze transparantieverklaring is dan ook in eerste instantie bedoeld om de zorgconsument te informeren over: ons, onze doelstellingen, de opzet van het Quli-Platform en de wijze van verwerking van (medische) persoonsgegevens. Wij willen hierdoor duidelijkheid verschaffen over rechten, plichten en verantwoordelijkheden die de partijen, inclusief de gebruiker zelf, hebben. De uitgangspunten zijn daarbij: zo groot mogelijke zelfbeschikking van de zorgconsument en transparantie.

Wie?

  • De aanbieder van het Quli Platform is Quli B.V. te Ede email: info@quli.nl
  • De aanbieders van de applicaties zijn: uitsluitend de zorgaanbieder of de partij die als aanbieder van de desbetreffende applicatie is aangeduid.Quli B.V. heeft daar geen bemoeienis mee.

Doelen

Bij persoonsgegevens gaat het altijd om het doel waarvoor gegevens zijn verstrekt en/of worden verwerkt. De aanbieder van de applicatie die u gebruikt dient u duidelijk en volledig te informeren over het doel van de verwerking. Deze aanbieder mag niet meer doen met de gegevens dan waarvoor deze de gegevens heeft ontvangen of voor het doel waarvoor deze de gegevens van de zorgconsument heeft verkregen. De verantwoordelijkheid hiertoe ligt geheel bij de desbetreffende aanbieder.

Quli B.V. heeft niet de mogelijkheden om het gebruik van het Quli-platform en de applicaties te monitoren. Indien Quli B.V. al toegang zou hebben tot (medische) persoonsgegevens dan zal zij deze niet aan derden ter beschikking stellen zonder toestemming van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben of op grond van een wettelijke plicht.

Hoe?

Wij maken onderscheid tussen twee categorieën (medische) persoonsgegevens.

  1. De eerste categorie betreft de (medische) persoonsgegevens die wij van u gekregen hebben. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en telefoonnummer. Dat zijn nog relatief niet-gevoelige gegevens. Maar denk ook aan eventuele documenten die u achterlaat in uw persoonsgebonden cliëntendossier, die wel gevoelig kunnen zijn.
  1. De tweede categorie betreft gegevens die u al dan niet (technisch) via het platform uitwisselt met de (zorg-)aanbieder wiens applicatie wordt gebruikt door u.

Als het gaat om (medische) persoonsgegevens uit de eerste categorie ziet Quli B.V. zichzelf als "verantwoordelijke" in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. Het doel van de verwerking is het namens u opslaan en verwerken van de gegevens, totdat u besluit met welke zorgaanbieder u uw gegevens wilt delen. In dat laatste geval zorgen wij er dan voor dat die zorgverlener toegang heeft tot die (medische) persoonsgegevens waarvan u hebt aangegeven dat die specifieke zorgverlener toegang heeft.

Die toestemming kunt u ook via het QULI-platform intrekken, in dat geval zorgen wij er weer voor dat die zorgverlener geen toegang meer heeft tot die gegevens. Omdat wij Quli B.V. in dit geval zien als verantwoordelijke, hebben wij ons aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (vroeger bekend onder de naam College Bescherming Persoonsgegevens).

Als het gaat om (medische) persoonsgegevens uit de tweede categorie is Quli B.V. op de eerste plaats aanbieder van het Quli-platform. Zij is niet verantwoordelijk voor de informatie die via de applicaties wordt aangeboden, opgeslagen en verwerkt. Die verantwoordelijke is de (zorg-)aanbieder wiens applicatie wordt gebruikt. Immers, u hebt met die (zorg-)aanbieder een directe relatie (denk bijvoorbeeld aan een geneeskundige behandelovereenkomst). Quli B.V. bepaalt voor die tweede categorie niet de doelen en middelen van verwerking van uw (persoonlijke en/of medische) gegevens en is daarmee in beginsel voor die categorie persoonsgegevens geen "verantwoordelijke" in de zin van de AVG.

Wel is Quli B.V. te zien als een "verwerker" in de zin van de AVG. Daarom hebben wij met alle aangesloten zorgverleners afspraken gemaakt over hoe wij persoonsgegevens namens hen verwerken. Deze afspraken liggen vast in een bewerkersovereenkomst (t/m 2017) of Verwerkersovereenkomst vanaf 2018, die bij Quli B.V. onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomsten die wij met de zorgverleners sluiten. In sommige gevallen sluiten wij separate verwerkersovereenkomsten met zorgverleners als de basis verwerkersovereenkomst, zoals opgenomen in onze algemene voorwaarden, niet volstaat.

U bent altijd verantwoordelijk voor het afdoende beveiligen van uw apparaten. Zoals bijvoorbeeld uw computer of uw tablet.

Quli wordt gehost door Ordina (Ordina Nederland B.V.). De servers staan in Nederland. De inrichting van het Quli Platform en de servers waarop het Quli Platform wordt gehost, voldoet aan de hoogste beveiligingseisen. Deze worden regelmatig door externe deskundigen beoordeeld. In de overeenkomst tussen Quli B.V. en Ordina zijn specifieke afspraken gemaakt over bescherming van persoonsgegevens, beveiliging en continuïteit.

In het geval dat u meer informatie wenst over de beveiliging van het Quli Platform kunt u contact opnemen met: info@quli.nl. Wij zullen binnen vier weken uw vragen beantwoorden. Voor het inloggen op het Quli-platform maken we altijd gebruik van twee-factor-authenticatie. Dit is authenticatie waarbij je iets moet gebruiken dat je weet, in dit geval je gebruikersnaam en wachtwoord en iets dat je hebt, in dit geval je mobiele telefoon waarnaar wij een code zenden, die je vervolgens moet invoeren. In de toekomst kan het evenwel voorkomen dat wij andere twee-factor-authenticatie-methoden invoeren dan de hiervoor genoemde.

Welke gegevens?

Wij verwerken geen andere persoonsgegevens dan de gegevens die wij verkregen hebben van de zorgaanbieder of van uzelf. Het gaat dan om eenvoudige gegevens zoals bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer, of om meer gevoelige gegevens, zoals documenten die u hebt achtergelaten in het persoonsgebonden cliëntendossier. Daarnaast houden wij technische verkeersgegevens bij. Het gaat dan met name om IP-nummers. IP-nummers zijn unieke adressen die gekoppeld zijn aan een internetgebruiker. Wij houden deze gegevens bij om handelingen die in strijd zijn met de wet achteraf – nadat wij op die handelingen gewezen zijn - op te sporen zodat wij die gegevens kunnen overhandigen aan de bevoegde opsporingsautoriteiten. Het kan zijn dat aanbieders van applicaties andere gegevens verwerken dan wij verwerken. Wij raden u aan de (privacy-)voorwaarden van een aanbieder van een applicatie goed te lezen zodat u weet welke gegevens die aanbieder van u verwerkt, voordat u de applicatie in gebruik neemt.

Quli gebruikt gepseudonimiseerde data van u om inzicht te krijgen in het gebruik van de dienst teneinde uitspraken te kunnen doen over gebruik, bruikbaarheid en/of de noodzaak tot nieuwe functionaliteit. Indien u hiervoor geen toestemming wenst te geven, is dit door u uit te zetten binnen de Dienst.

Quli verzamelt gegevens over het gebruik door behandelaars welke gedeeld kunnen worden met de organisatie waar behandelaar aan verbonden is. Die gegevens kunnen in sommige gevallen teruggevoerd worden op individuele behandelaars. De organisatie gebruikt deze gegevens voor trainingsdoeleinden, verbeteren van (werk)processen en evaluatie van de inzet van e-health.

Quli logt de activiteiten van gebruikers en behandelaars met het doel om achteraf aan te kunnen tonen welke behandelaar of gebruiker op welk moment gebruik heeft gemaakt van bepaalde functionaliteit in het kader van datalekken en/of computercriminaliteit. Deze logging is niet uit te zetten.

Rechten en plichten

Zoals aangegeven hebt u in beginsel het recht om zelf te bepalen wie welke informatie en voor welke doelen van u mag gebruiken. U kunt ook zelf gegevens toevoegen en verwijderen. Quli B.V. en de aanbieders van de applicaties hebben juist als doelstelling u zoveel mogelijk van die rechten zelf te laten uitoefenen. Aan de andere kant moeten de aanbieders van de applicaties die op het Quli-platform worden aangeboden bepaalde gegevens van u bewaren of uitwisselen. Binnen deze transparantieverklaring is het niet mogelijk om hier tot in detail op in te gaan. Daarbij geldt ook dat het in eerste instantie de aanbieder van de specifieke applicatie is, die aan deze regels moet voldoen. Deze aanbieder heeft daar ook nog enige vrijheid in. Indien u daar vragen over hebt verzoeken wij u een mail te sturen naar de aanbieder van de applicatie of anders naar info@quli.nl; wij zullen deze mail dan doorzenden naar de aanbieder van de applicatie.

Quli voor profit- en non-profitorganisaties

Quli is gratis voor de burger. Indien u als profit- of non-profitorganisatie gebruik maakt van Quli, bent u verplicht om een abonnement af te nemen. Huisartsen zijn vrijgesteld van het afdragen van abonnementsvergoedingen. Nadere informatie hierover kunt u opvragen bij Quli B.V.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website via de browser worden geplaatst op uw computer of apparaat (zoals een tablet). Cookies die wij plaatsen, zullen nimmer persoonsgegevens bevatten. De cookies die wij plaatsen zijn functionele cookies en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden geplaatst om het gebruikersgemak te verhogen. Zo kan een cookie bijvoorbeeld onthouden of iemand ingelogd is. De wetgever heeft bepaald dat eigenaren van websites toestemming dienen te vragen voor niet-functionele cookies. 

Contact

Voor vragen en opmerkingen over Quli kunt u contact opnemen met: Quli B.V. info@quli.nl Voor vragen en opmerkingen over een of meer applicaties en de gegevensverwerkingen kunt u contact opnemen met de aanbieder van de desbetreffende applicatie of de organisatie die zich als zodanig presenteert. Voor vragen over de informatiebeveiliging en verdeling van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de technische voorzieningen kun je contact opnemen met info@quli.nl.

Wijzingen

Wij kunnen periodiek deze transparantieverklaring aanpassen. Wij zullen daarbij natuurlijk uw rechten zoveel mogelijk in stand houden. Mocht de transparantieverklaring een "verslechtering" van uw rechten inhouden, dan zullen wij u, voordat de transparantieverklaring in werking treedt, tijdig informeren zodat u het gebruik van Quli kunt stoppen als u het niet eens bent met de wijzigingen.

Disclaimer

Quli B.V. stelt dit platform  uitsluitend als facilitator ter beschikking en kan om die reden geen garantie geven op de bruikbaarheid, betrouwbaarheid of bereikbaarheid van het platform of de applicaties. Het aanbieden van applicaties en het gebruik van de functionaliteit en/of aangeboden applicaties geschiedt geheel op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Quli B.V. en van de met haar verbonden (rechts-)personen is uitgesloten, zulks met uitzondering van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Quli B.V.

Quli B.V., Ede, 9 december 2017