Deze Gebruiksvoorwaarden van het Quli Burgerplatform omvat onderstaande acht samenhangende artikelen. Zij gelden voor het gebruik dat je als Eindgebruiker (persoon, burger) maakt van Quli. Naast Eindgebruikers onderkennen wij Gebruikers (bijv. zorgprofessionals) en Organisaties (bijv. zorgorganisaties). Quli sluit overeenkomsten met Organisaties die deze Dienst (het Quli platform) kunnen gebruiken en hun eigen online (zorg)systemen kunnen verbinden met Quli voor het uitwisselen van gegevens en voor het via Quli laten samenwerken van Eindgebruikers en Gebruikers.
 
1. Definities
1.1 Dienst: het beschikbaar stellen en houden van het ‘online burgerplatform genaamd Quli' door Quli B.V.
1.2 Eindgebruiker: de individuele gebruiker die gebruik maakt van de Dienst zelfstandig of op uitnodiging van Gebruiker en/of Organisatie, bijvoorbeeld de patiënt, cliënt of klant van Gebruiker en/of Organisatie dan wel naaste (mantelzorger, familielid) van of andere per-soon op uitnodiging van een (andere) Eindgebruiker.
1.3 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
1.4 Organisatie: de organisatie die een overeenkomst heeft met Quli B.V. inzake het gebruik van de Dienst.
1.5 Gebruiker: de aan de Organisatie toe te rekenen persoon die gebruik maakt van de Dienst, bijvoorbeeld zorgprofessional.
1.6 Quli: Quli B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63690160, die de Dienst aan Organisatie en Gebruiker aanbiedt, en iedere rechtsopvolger van Quli B.V.
1.7 Zorgapplicatie: een (zorg)applicatie (app) die binnen de Dienst wordt aangeboden door een derde op basis van een overeenkomst tussen Quli B.V. en die derde.
 
2. Regels voor gebruik van de Dienst
2.1 Om de beleving voor alle Gebruikers en Eindgebruikers zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Quli een aantal regels opgesteld. Als Gebruiker of Eindgebruiker zich daar niet aan houdt, is Quli zonder enige schadevergoeding en/of compensatie verschuldigd te zijn, gerechtigd om het account van Gebruiker of Eindgebruiker te blokkeren en/of te verwijde-ren. In de navolgende leden van dit artikel zijn die regels uitgewerkt. Quli behoudt zich het recht voor aangifte te doen als het overtreden van onderstaande regels ook strafbare feiten oplevert.
2.2 Gebruik van Quli door jongeren onder de 16 jaar is toegestaan, mits daartoe toestemming is verleend door ouders of gezaghebbende.
2.3 Het is Gebruiker en Eindgebruiker niet toegestaan Quli en haar infrastructuur zodanig te gebruiken dat het schade aanricht aan derden en/of tot gevolg heeft dat de Dienst, niet of slechts gedeeltelijk bereikbaar is.
2.4 Het is Gebruiker en Eindgebruiker niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de Dienst door middel van accountgegevens van derden of door middel van valse sleutels en/of omzeiling van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.
2.5 Het is Gebruiker niet toegestaan in de Dienst virussen te verspreiden en/of andere programmatuur met ongewenste uitwerkingen zoals trojans, wormen en/of backdoors.
2.6 Het is niet toegestaan de Dienst te gebruiken om ongevraagde berichten te versturen (spamming).
2.7 Gebruiker en Eindgebruiker dragen als een goed huisvader zorg voor de door Quli ver-strekte inloggegevens voor gebruik van de Dienst. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Indien Gebruiker of Eindgebruiker het vermoeden heeft dat die inloggegevens bij derden terecht zijn gekomen, dienen Gebruiker en Eindgebruiker dit onverwijld aan Quli mede te delen.
2.8 Verder is het niet toegestaan in strijd te handelen met enige wet- of regelgeving.
2.9 Voor Gebruiker geldt dat hij bij gebruik van de Dienst alle professionele wetten, regels en afspraken die op Gebruiker van toepassing zijn (inzake de verantwoordelijkheden en taak-uitoefening vanuit de Organisatie), in acht zal nemen.
2.10 Voor Zorgapplicaties kunnen aanvullende (gebruiks)voorwaarden gelden. Deze (gebruiks)voorwaarden worden aan Gebruiker en Eindgebruiker tijdig kenbaar gemaakt, al-thans, voordat Gebruiker of Eindgebruiker van de functionaliteit van de Zorgapplicatie gebruik kan maken.
2.11 Quli is gerechtigd op elk moment de dienstverlening te staken zonder dat zij gehouden is Gebruiker te compenseren en/of schadeloos te stellen.
2.12 Indien en voor zover de Dienst Eindgebruiker de mogelijkheid geeft om zijn of haar (persoons)gegevens de te delen, geldt dat Eindgebruiker verplicht is zichzelf er van te vergewissen dat hij of zij de (persoons)gegevens daadwerkelijk met de beoogde persoon deelt.
2.13 Indien en voor zover de Dienst de Gebruiker de mogelijkheid geeft om de (persoons)gegevens van een Eindgebruiker te delen met derden of andere Eindgebruikers, is Gebruiker voordat hij of zij gebruik maakt van die functie, verplicht te controleren in hoe-verre het delen van de (persoons)gegevens strookt met eventuele wettelijke verplichtingen en rechten en/of aanwezige volmachten, in het bijzonder met de verplichtingen en rechten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet op de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
2.14 Indien Eindgebruiker zelf gegevens en/of documenten kan achterlaten binnen de Dienst, draagt Eindgebruiker er zorg voor dat zij irrelevante gegevens doorhaalt of zwart maakt, zoals bijvoorbeeld het BSN-nummer en pasfoto's, indien en voor zover zulke gegevens op de documenten zichtbaar en/of leesbaar zijn.
 
3. Vrijwaringen
3.1 Gebruiker respectievelijk Eindgebruiker vrijwaren Quli voor alle schadelijke gevolgen voor het niet naleven van hetgeen in artikel 2 is bepaald.
3.2 Gebruiker en Eindgebruiker stemmen ermee in en erkennen dat Quli slechts een faciliterende rol heeft.
3.3 Gebruiker en Eindgebruiker vrijwaren Quli voor alle aanspraken van derden voor materiaal dat Gebruiker en/of Eindgebruiker heeft geplaatst. Deze vrijwaring geldt tevens voor eventuele aanspraken van derden inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Gebruiker garandeert voorts dat de geplaatste informatie niet in strijd is met (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
3.4 Gebruiker vrijwaart Quli B.V. voor alle aanspraken van Eindgebruiker inzake eventuele toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de (geneeskundige behandel- en zorg)overeenkomst tussen enerzijds Gebruiker en/of Organisatie en anderzijds Eindgebruiker. Gebruiker, Eindgebruiker en Organisatie erkennen derhalve dat Quli geen partij is bij die overeenkomsten tussen hen.
 
4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten bij Quli of haar licentiegevers.
4.2 Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan Quli of respectievelijke eigenaren.
 
5. Aansprakelijkheid Quli
5.1 Quli is voor een toerekenbare tekortkoming, uit welken hoofde dan ook (bijvoorbeeld onrechtmatige daad), behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Quli, niet aansprakelijk.
5.2 Quli geeft geen garantie op de bruikbaarheid, betrouwbaarheid of bereikbaarheid van het platform of de Zorgapplicaties. Het aanbieden van Zorgapplicaties en het gebruik van de functionaliteit en/of aangeboden Zorgapplicaties geschiedt geheel op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Quli en van de met haar verbonden (rechts)personen is uitgesloten, zulks met uitzondering van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Quli.
 
6. Persoonsgegevens
6.1 Met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens van Gebruiker geldt dat deze verwerkt worden conform de overeenkomst tussen Organisatie en Quli, alsmede conform de Privacyverklaring zoals deze op de website van Quli te vinden is.
6.2 Quli gebruikt geanonimiseerde data van Eindgebruikers om inzicht te krijgen in het gebruik van de Dienst teneinde uitspraken te kunnen doen over gebruik, bruikbaarheid en/of de wenselijkheid tot aanpassingen of nieuwe functionaliteit.
6.3 Quli verzamelt gegevens over het gebruik door Gebruikers welke gedeeld kunnen worden met de Organisatie waar Gebruiker mee verbonden is. Die gegevens kunnen in sommige gevallen teruggevoerd worden op individuele Gebruikers. De Organisatie gebruikt deze gegevens voor trainingsdoeleinden, verbeteren van (werk)processen en evaluatie van de inzet van ehealth. Gebruiker geeft bij dezen toestemming om de hiervoor bedoelde gegevens, conform het hiervoor geschetste doel te mogen gebruiken en delen met de Organisatie waar Gebruiker mee verbonden is.
6.4 Quli logt de activiteiten van Gebruiker en Eindgebruiker met het doel om achteraf aan te kunnen tonen welke Eindgebruiker of Gebruiker op welk moment gebruik heeft gemaakt van bepaalde functionaliteit in het kader van datalekken en/of computercriminaliteit. De-ze logging is niet uit te zetten. Indien en voor zover Gebruiker of Eindgebruiker niet wenst dat zijn gebruik gelogd wordt, conform het hiervoor geschetste doel, dient Gebruiker of Eindgebruiker geen gebruik (meer) te maken van de Dienst.
 
7. Overdracht rechten en verplichtingen
7.1 Het is Quli toegestaan haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van Quli. Gebruiker en Eindgebruiker geven daarvoor reeds nu voor als-dan toestemming. Een mogelijke overdracht laat de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen niet onverlet.
7.2 Het is Gebruiker zonder toestemming van Quli niet toegestaan verkregen rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.
 
8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen dienen zoveel mogelijk tussen Gebruiker resp. Eindgebruiker en Quli te worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan is de rechter in het arrondissement waar Quli is gevestigd, bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de vordering door de aard van de vordering behoort tot de competentie van Rechtbank Locatie Kanton. In dat laatste geval is de meest gerede partij bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde kantonrechter.
8.3 Quli is gerechtigd van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen. Nieuwe versies van deze algemene voorwaarden worden tijdig bekend gemaakt aan Eindgebruiker en Gebruiker.