Transparantieverklaring Privacy/Persoonsgegevens en Disclaimer

Beste QULI gebruiker,

Wat?
Met QULI biedt de coöperatieve vereniging QULI U.A. een digitaal platform aan waarop zorgaanbieders en marktpartijen applicaties kunnen aanbieden om zorgconsumenten in staat te stellen betere zorg te verkrijgen, beter te communiceren met de zorgaanbieder en elkaar en om de eigen zorg te managen.

In de zorg (care en cure) is de omgang met medische informatie en privacy een gevoelig en weerbarstig onderwerp. Aan de ene kant hebben zorgconsumenten het recht om te bepalen wie, welke informatie die op hem/haar betrekking heeft mag gebruiken en voor welke doeleinden. Deze gegevens worden ?persoonsgegevens' genoemd. Aan de andere hebben zorgaanbieders op grond van wet- en regelgeving diverse verplichtingen ten aanzien van omgang met deze gegevens, zoals voor het uitwisselen, opslaan en bewaren ervan. Zorgverleners hebben daarnaast nog persoonlijk een geheimhoudingsplicht. Hoe de verschillende rechten en plichten zich tot elkaar verhouden is niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden.

Wij gaan ervan uit, dat één van de basisprincipes is het de gebruiker zo goed en zo volledig mogelijk informeren over wie, welke gegevens en waarvoor gebruikt en bij wie de gebruiker terecht kan voor vragen.

Deze transparatieverklaring is dan ook in eerste instantie bedoeld om de zorgconsument te informeren over: ons, onze doelstellingen, de opzet van het Quli Platform en de wijze van verwerking van (medische) persoonsgegevens. Wij willen hierdoor duidelijkheid verschaffen in rechten, plichten en verantwoordelijkheden die de betrokkenen, inclusief de gebruiker zelf, hebben. De uitgangspunten zijn daarbij: zo groot mogelijke zelfbeschikking van de zorgconsument en transparantie.

Wie?

  • De aanbieder van het QULI Platform is
    Coöperatieve vereniging QULI U.A. te Doorwerth
    email: info@quli.nl
  • De aanbieder van de applicaties zijn:
    uitsluitend de zorgaanbieder of de partij die als aanbieder van de desbetreffende applicatie is aangeduid. Quli U.A. heeft daar geen bemoeienis mee.

Doelen
Bij persoonsgegevens gaat het altijd om het doel waarvoor gegevens zijn verstrekt en/of worden verwerkt. De aanbieder van de applicatie die u gebruikt dient u duidelijk en volledig te informeren over het doel van de verwerking. Deze aanbieder mag niet meer doen met de gegevens dan waarvoor deze de gegevens heeft ontvangen of voor het doel waarvoor deze de gegevens van de zorgconsument heeft verkregen. De verantwoordelijkheid hiertoe ligt geheel bij de desbetreffende aanbieder. Quli UA heeft niet de mogelijkheden om het gebruik van het Quli Platform en de applicaties te monitoren. Indien Quli UA al toegang zou hebben tot (medische) persoonsgegevens dan zal zij deze niet aan derden ter beschikking stellen zonder toestemming van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben of op grond van een wettelijke plicht.

Hoe?
QULI U.A. is op de eerste plaats aanbieder van het QULI platform. Zij is niet verantwoordelijk(e) voor de informatie die via de applicaties wordt aangeboden, opgeslagen en verwerkt. Die verantwoordelijke ben jij ofwel zelf of is de (zorg)aanbieder wiens applicatie wordt gebruikt. QULI U.A. bepaalt niet de doelen en middelen van verwerking van jouw (persoonlijke en/of medische) gegevens en is daarmee in beginsel geen ?verantwoordelijke' in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

QULI wordt gehost door Ordina (Consulting B.V.). De servers staan in Nederland. De inrichting van het Quli Platform en de servers waarop het Quli Platform wordt gehost voldoet aan de hoogste beveiligingseisen. Deze worden regelmatig door externe deskundigen beoordeeld. In de overeenkomst tussen Quli UA en Ordina zijn specifieke afspraken gemaakt over bescherming van persoonsgegevens, beveiliging en continuïteit. In het geval jij meer informatie wenst over de beveiliging van het Quli Platform kun je contact opnemen met: info@quli.nl. Wij zullen binnen 4 weken jouw vragen beantwoorden.

Rechten en plichten
Zoals aangegeven heb je in beginsel het recht om zelf te bepalen wie, welke informatie en voor welke doelen, van jou mag gebruiken. Je kan ook zelf gegevens toevoegen en verwijderen. QULI en de aanbieders van de applicaties hebben juist als doelstelling jou zoveel mogelijk van die rechten zelf te kunnen uitoefenen. Aan de andere kant moeten de aanbieders van de applicaties die op het QULI platform worden aangeboden bepaalde gegevens van jou bewaren of uitwisselen. Binnen deze transparantieverklaring is het niet mogelijk om hier tot in detail op in te gaan. Daarbij geldt ook dat in eerste instantie het de aanbieder van de specifieke applicatie is die aan deze regels moet voldoen. Deze aanbieder heeft daar ook nog enige vrijheid in. Indien je daar vragen over hebt verzoeken wij jou een mail te sturen naar de aanbieder van de applicatie of anders aan info@quli.nl, wij zullen deze mail dan doorzenden aan de aanbieder van de applicatie.

Quli voor zorgaanbieders
Indien u als zorgaanbieder gebruik maakt van QULI bent u verplicht om een licentiefee af te nemen. Nadere informatie hierover kunt u opvragen bij QULI U.A.

Contact
Voor vragen en opmerkingen over QULI kun je contact opnemen met:
QULI U.A.
info@quli.nl

Voor vragen en opmerkingen over een of meer applicaties en de gegevensverwerkingen kun je contact opnemen met de aanbieder van de desbetreffende applicatie en zich als zodanig presenteert.

Voor vragen over de informatiebeveiliging en verdeling van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de technische voorzieningen kun je contact opnemen met info@quli.nl

Disclaimer

Deze versie van Quli is een bèta versie. Quli UA stelt deze uitsluitend ter beschikking voor testdoeleinden en geeft geen enkele garantie op de bruikbaarheid, betrouwbaarheid of bereikbaarheid van het platform of de applicaties. Het aanbieden van applicaties en het gebruik van de functionaliteiten en/of aangeboden applicaties geschiedt geheel op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Quli U.A. en van de met haar verbonden (rechts)personen is uitgesloten, zulks met uitzondering van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Quli U.A.

QULI U.A., Doorwerth, 1 november 2013