Wat?
Quli b.v. is een sociale onderneming ‘van en voor de zorg' en realiseert digitale vormen van ondersteuning om de mens op de eerste plaats te zetten binnen haar of zijn persoonlijke zorgnetwerk. Wij ontwikkelen Quli als burgerplatform en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en schalen het gebruik op ten behoeve van ondersteuning van met name kwetsbare mensen gericht op:

  • Behoud of toename van autonomie, zelf- en samenredzaamheid;
  • Verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg en leven;
  • Verlaging van kosten voor mensen, hun netwerk en zorgverlening.

We doen dit altijd met hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in vitaliteit/gezondheid, beperking/ziekte en ouderdom. Gebruik van het Quli-platform door jongeren onder de 16 jaar is toegestaan, mits daartoe toestemming is verleend door ouders of gezaghebbende.

In welzijn en zorg is omgang met medische en andere zorg-informatie en privacy een gevoelig en weerbarstig onderwerp. Aan de ene kant hebben mensen het recht op digitale inzage in en kopie van hun zorggegevens en het recht om te bepalen wie welke informatie die op haar of hem betrekking heeft, mag gebruiken en voor welke doeleinden. Deze gegevens worden 'persoonsgegevens' genoemd. Aan de andere kant hebben zorgaanbieders op grond van wet- en regelgeving diverse verplichtingen ten aanzien van omgang met gegevens, zoals het uitwisselen, opslaan en bewaren ervan. Zorgverleners hebben daarnaast persoonlijk nog een geheimhoudingsplicht. Hoe de verschillende rechten en plichten zich tot elkaar verhouden is niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden.

Quli b.v. gaat ervan uit, dat één van de basisprincipes is, om u als Eindgebruiker van het Quli-platform zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over wie welke gegevens gebruikt en waarvoor en bij wie de gebruiker terecht kan voor vragen. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over: ons, onze doelstellingen, de opzet van het Quli-plaform en de wijze van verwerking van persoonsgegevens. Wij willen hierdoor duidelijkheid verschaffen over rechten, plichten en verantwoordelijkheden die de partijen, inclusief de gebruiker zelf, hebben. De uitgangspunten zijn daarbij zo groot mogelijke zelfbeschikking van mensen en transparantie.

Wie?
De aanbieder van het Quli-platform is Quli B.V. met als hoofdvestiging Ede, email: info@quli.nl. We ontwikkelen Quli vanuit Groningen en onze servicedesk is gevestigd in Haaksbergen. Het Quli-platform draait op computers in Nederland en wordt door een Nederlandse partner (leverancier van Quli b.v.) beheerd. Quli b.v. werkt samen met zorgorganisaties en andere leveranciers voor het ontwikkelen, integreren/koppelen en het kunnen gebruiken van aanvullende functionaliteit en gegevens. Dit noemen wij Zorgapplicaties.

Doelen
Bij persoonsgegevens gaat het altijd om het doel waarvoor gegevens zijn geregistreerd, verstrekt en/of worden verwerkt. De aanbieder van de applicatie dient u duidelijk en volledig te informeren over het doel van de verwerking. Deze aanbieder mag niet meer doen met de gegevens dan waarvoor deze de gegevens heeft ontvangen of voor het doel waarvoor deze de gegevens zijn verkregen. De verantwoordelijkheid hiertoe ligt geheel bij de desbetreffende aanbieder.

Quli b.v. heeft geen voorzieningen beschikbaar om het gebruik van het Quli-platform en de Zorgapplicaties inhoudelijk te monitoren. Indien Quli b.v. al toegang zou hebben tot persoonsgegevens dan zal zij deze niet aan derden ter beschikking stellen zonder toestemming van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben of op grond van een wettelijke plicht.

Hoe?
Wij maken onderscheid tussen twee categorieën persoonsgegevens.
1. De eerste categorie betreft de persoonsgegevens die u zelf in Quli registreert of aan ons heeft doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook medische informatie in bijvoorbeeld documenten of metingen die u heeft opgeslagen in Quli.
2. De tweede categorie betreft gegevens die u via Quli uitwisselt met de zorgaanbieders waarvan u of uw naasten diensten afnemen/verkrijgen.

Als het gaat om gegevens uit de eerste categorie ziet Quli b.v. zichzelf als "verantwoordelijke" in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. Het doel van de verwerking is het namens u opslaan en verwerken van gegevens. Als u gegevens wilt delen met zorgverleners, zorgen wij ervoor dat die zorgverlener toegang heeft tot die gegevens waarvan u hebt aangegeven dat die specifieke zorgverlener toegang mag hebben.
Die toestemming kunt u ook via het Quli intrekken. In dat geval zorgen wij er weer voor dat die zorgverlener geen toegang meer heeft tot gegevens. Omdat wij Quli b.v. hierbij zien als verantwoordelijke, hebben wij ons aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (vroeger bekend onder de naam College Bescherming Persoonsgegevens).

Als het gaat om persoonsgegevens uit de tweede categorie is Quli b.v. op de eerste plaats aanbieder van het Quli-platform. Zij is niet verantwoordelijk voor de informatie die via de applicaties wordt aangeboden, opgeslagen en verwerkt. Die verantwoordelijke is de zorgaanbieder wiens applicatie wordt gebruikt. Immers, u hebt met die zorgaanbieder een directe relatie (denk bijvoorbeeld aan een geneeskundige behandel- of zorg-overeenkomst). Quli b.v. bepaalt voor die tweede categorie niet de doelen en middelen van verwerking van uw gegevens en is daarmee in beginsel voor die categorie persoonsgegevens geen "verantwoordelijke" in de zin van de AVG. Wel is Quli b.v. te zien als een "verwerker" in de zin van de AVG. Daarom maken wij met aangesloten zorgverleners afspraken over hoe wij persoonsgegevens namens hen verwerken. Deze afspraken liggen vast in een Bewerkersovereenkomst (t/m 2017) of Verwerkersovereenkomst vanaf medio 2018, die bij Quli b.v. aanvullend zijn op Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn en op de Overeenkomsten die wij met zorgaanbieders sluiten. In sommige gevallen sluiten wij specifieke Verwerkersovereenkomsten met zorgverleners als de algemene Verwerkersovereenkomst niet volstaat.

Naast specifieke afspraken over de gegevensuitwisseling met zorgorganisaties voldoet Quli ook aan het MedMij normenkader en afsprakenstelsel. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en gezondheidsprofessionals. Quli is MedMij deelnemer, heeft het MedMij label en is NEN 7510 gecertificeerd. Zie ook https://www.medmij.nl/

U bent altijd verantwoordelijk voor het afdoende beveiligen van uw apparaten. Zoals bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone.

Quli wordt gehost door een Nederlandse partner van Quli, zijnde: Proteon Communication Builders b.v. met "Firelay Cloudsolutions for Liferay". De servers en gegevens staan in Nederland. De inrichting van het Quli-platform en de servers waarop het Quli wordt gehost, voldoet aan de hoogste beveiligingseisen. Deze worden regelmatig door externe deskundigen beoordeeld. In de overeenkomst tussen Quli B.V. en hoster zijn specifieke afspraken gemaakt over bescherming van persoonsgegevens, beveiliging en continuïteit.

Voor het inloggen op het Quli-platform maken we bijvoorkeur gebruik van twee-factor-authenticatie. Sommige zorgorganisaties vereisen dat. In die gevallen stellen wij Quli zo in dat u alleen op die manier toegang krijgt tot gegevens. Dit is authenticatie waarbij u iets moet gebruiken dat u weet, in dit geval gebruikersnaam en wachtwoord, en iets dat u heeft, in dit geval uw mobiele telefoon waarnaar wij een code zenden, die u vervolgens moet invoeren. In de toekomst kan het voorkomen dat wij andere twee-factor-authenticatie-methoden invoeren dan de hiervoor genoemde.

In het geval dat u meer informatie wenst over de beveiliging van het Quli kunt u contact opnemen met: Fg@quli.nl. Wij zullen binnen vier weken uw vragen beantwoorden.

Welke gegevens?
Wij verwerken geen andere persoonsgegevens dan de gegevens die wij verkregen hebben van de zorgaanbieder of van uzelf. Het gaat dan om eenvoudige gegevens zoals bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer, of om meer gevoelige gegevens, zoals documenten die u hebt achtergelaten in het persoonlijke dossier. Daarnaast houden wij technische verkeersgegevens bij. Het gaat dan met name om IP-nummers. IP-nummers zijn unieke adressen die gekoppeld zijn aan een internetgebruiker. Wij houden deze gegevens bij om handelingen die in strijd zijn met de wet achteraf – nadat wij op die handelingen gewezen zijn - op te kunnen sporen zodat wij die gegevens – op uitdrukkelijk verzoek - kunnen overhandigen aan de bevoegde opsporingsautoriteiten. Het kan zijn dat aanbieders van applicaties andere gegevens verwerken dan wij verwerken. Wij raden u aan de (privacy-)voorwaarden van een aanbieder van een applicatie goed te lezen zodat u weet welke gegevens die aanbieder van u verwerkt, voordat u de applicatie in gebruik neemt.

Quli gebruikt geanonimiseerde data om inzicht te krijgen in het gebruik van de dienst teneinde uitspraken te kunnen doen over gebruik, bruikbaarheid en/of de noodzaak tot nieuwe functionaliteit. Quli verzamelt gegevens over het gebruik door professionals welke gedeeld kunnen worden met de zorgorganisatie waar de professional aan verbonden is. Die gegevens kunnen in sommige gevallen teruggevoerd worden op individuele professionals. De zorgorganisatie gebruikt deze gegevens voor trainingsdoeleinden, verbeteren van (werk)processen en evaluatie van de inzet van ehealth. Quli logt activiteiten van gebruikers en professionals met het doel om achteraf aan te kunnen tonen welke behandelaar of gebruiker op welk moment gebruik heeft gemaakt van bepaalde functionaliteit in het kader van datalekken en/of computercriminaliteit. Deze logging is niet uit te zetten.

Rechten en plichten
Zoals aangegeven, heeft u in beginsel het recht om zelf te bepalen wie welke informatie en voor welke doelen van u mag gebruiken. U kunt ook zelf gegevens toevoegen en verwijderen. Quli b.v. en de aanbieders van de applicaties hebben juist als doelstelling u zoveel mogelijk van die rechten zelf te laten uitoefenen. Aan de andere kant moeten de aanbieders van de applicaties die op het Quli-platform worden aangeboden bepaalde gegevens van u bewaren of uitwisselen. Binnen deze Privacyverklaring is het niet mogelijk om hier tot in detail op in te gaan. Daarbij geldt ook dat het in eerste instantie de aanbieder van de specifieke applicatie is, die aan deze regels moet voldoen. Deze aanbieder heeft daar ook nog enige vrijheid in. Indien u daar vragen over hebt verzoeken wij u een mail te sturen naar de aanbieder van de applicatie of anders naar FG@quli.nl; wij zullen deze mail dan doorzenden naar de aanbieder van de applicatie.

Quli voor profit- en non-profitorganisaties
Quli is gratis voor de burger. Indien u als profit- of non-profitorganisatie gebruik maakt van Quli, bent u verplicht om een abonnement af te nemen. Individueel werkende professionals – zoals solo huisartsen - zijn vrijgesteld van het afdragen van abonnementsvergoedingen. Nadere informatie hierover kunt u opvragen bij Quli b.v.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website via de browser worden geplaatst op uw computer of apparaat (zoals een tablet). Cookies die wij plaatsen, zullen nimmer persoonsgegevens bevatten. De cookies die wij plaatsen zijn functionele cookies en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden geplaatst om het gebruikersgemak te verhogen. Zo kan een cookie bijvoorbeeld onthouden of iemand ingelogd is. De wetgever heeft bepaald dat eigenaren van websites toestemming dienen te vragen voor niet-functionele cookies.

Contact
Voor vragen en opmerkingen over Quli kunt u contact opnemen met: Quli B.V. info@quli.nl Voor vragen en opmerkingen over een of meer applicaties en de gegevensverwerkingen kunt u contact opnemen met de aanbieder van de desbetreffende applicatie of de organisatie die zich als zodanig presenteert. Voor vragen over de informatiebeveiliging en verdeling van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de technische voorzieningen kunt u contact opnemen met info@quli.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen periodiek deze Privacyverklaring aanpassen. Wij zullen daarbij natuurlijk uw rechten zoveel mogelijk in stand houden. Mocht de Privacyverklaring een "verslechtering" van uw rechten inhouden, dan zullen wij u, voordat de Privacyverklaring in werking treedt, tijdig informeren zodat u het gebruik van Quli kunt stoppen als u het niet eens bent met de wijzigingen.

Disclaimer
Quli B.V. stelt dit platform uitsluitend als facilitator ter beschikking en kan om die reden geen garantie geven op de bruikbaarheid, betrouwbaarheid of bereikbaarheid van het platform of de applicaties. Het aanbieden van applicaties en het gebruik van de functionaliteit en/of aangeboden applicaties geschiedt geheel op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Quli B.V. en van de met haar verbonden (rechts-)personen is uitgesloten, zulks met uitzondering van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Quli B.V.

Quli B.V., Ede, januari 2021